วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนตากสินราชานุสรณจัดการศึกษามุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพโดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2567 

คำขวัญของโรงเรียน

“ ความรู้ดี  มีคุณธรรม ”

คติพจน์ของโรงเรียน

“ ปัญญาเป็นแสงสว่างของคนดี ”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“มีคุณธรรม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“โรงเรียนปลอดภัย”