ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตากบนที่ราชพัสดุหมายเลข ตก.45 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 9 ตารางวา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อของโรงเรียนคือ ต.ส. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ตั้งครั้งแรกที่วัดรามัญศรัทธาราษฎร์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2465 ชื่อโรงเรียนประชาบาล 1 (วัดรามัญศรัทธาราษฎร์) ตำบลหนองหลวง ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดโบสถ์มณีศรีราษฎร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประชาบาล 2 (วัดโบสถ์มณีศรีราษฎร) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484 ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ปัจจุบันมี นายฉัตรชัย งาเนียม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน