ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ตั้งอยู่ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดตากบนที่ราชพัสดุหมายเลข ตก.45 มีเนื้อที่ 7 ไร่  9  ตารางวา  เป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  อักษรย่อของโรงเรียนคือ  ต.ส. โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ตั้งครั้งแรกที่วัดรามัญศรัทธาราษฎร์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2465 ชื่อโรงเรียนประชาบาล 1 (วัดรามัญศรัทธาราษฎร์)  ตำบลหนองหลวง ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดโบสถ์มณีศรีราษฎร และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประชาบาล 2 (วัดโบสถ์มณีศรีราษฎร)  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2484  ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ปัจจุบันมี  นายดิเรก มั่นเมือง   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน