พันธกิจ

1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับการทุจริต (การโกง)

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เน้นทักษะตามช่วงวัยตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วยการมีส่วนร่วม

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง