อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังนี้

 

ด้านวิชาการ

 

ด้านงบประมาณ

 

ด้านการบริหารงานบุคคล

 

ด้านการบริหารทั่วไป