กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปุณฑรา   บัวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์  วงษ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญญรัตน์   จิตรวงศ์นันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกันยารัตน์   เรืองศิลป์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวานิช   พงษ์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภสร   ธรรมตันสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดาวรรณ  อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธิติพงศ์   อินทฉิม
ครูอัตราจ้าง

นางธันยนันท์   หลวงไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ