กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางลดาวรรณ อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันยนันท์ หลวงไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวานิช พงษ์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภสร ธรรมตันสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศลิษา แก้วพูลปกรณ์
ครูชำนาญการ

นางศิรินทร ทะนุพุทธคุณ
ครู

นางปุณฑรา บัวงาม
ครูชำนาญกา

นายธิติพงศ์ อินทฉิม
ครู
อัตราจ้าง