ลูกจ้างประจำ

นายประสาร   เฉยสืบเจ็ก

นายสมาน   ดอกเกียง