ลูกจ้างประจำ

นายประสาร เฉยสืบเจ็ก

นายสมาน ดอกเกียง

นายอารี แก้วคง