บุคลากรทางการศึกษา/ เจ้าหน้าที่

นางสาวอมรรัตน์   มันตะสูตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรวี   วรรณสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจุฑาวรรณ   เครือฟู
เจ้าหน้าที่พัสดุ