บุคลากรทางการศึกษา/ เจ้าหน้าที่

นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรวี วรรณสุทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจุฑาวรรณ เครือฟู
เจ้าหน้าที่พัสดุ