กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนาตยา สุขสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี เนียมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจณ์ อุมวะนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนัญญา นันทวิวัฒน์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพันธกานต์ เหลืองศิริวัฒนา
ครูชำนาญการ

นางสิรินภา ตะมะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามณี จันทร์ราช
ครู
อัตราจ้าง