กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนาตยา   สุขสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี   เนียมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจณ์   อุมวะนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนัญญา   นันทวิวัฒน์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพันธกานต์   เหลืองศิริวัฒนา
ครูชำนาญการ

นางสิรินภา   ตะมะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามณี   จันทร์ราช
ครูอัตราจ้าง