กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพัชนี อติวิชญ์ณิชพน
ครูชำนาญการ

นางสาวประนอม แสนแก้ว
ครูชำนาญการ

นายจักรพรรณ์ พุ่มพวง
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ คงโพธิ์
ครู
อัตราจ้าง

นางสาวกมลพัชร อันลูกท้าว
ครู
อัตราจ้าง