กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพัชนี   อติวิชญ์ณิชพน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลพัชร   อันลูกท้าว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประนอม   แสนแก้ว
ครูชำนาญการ

นายจักรพรรณ์   พุ่มพวง
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์   คงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง