กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจักรพรรณ์   พุ่มพวง
ครูชำนาญการ

นางสาวประนอม   แสนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชนี   อติวิชญ์ณิชพน
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์   คงโพธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลพัชร   อันลูกท้าว
ครูอัตราจ้าง