กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภาพร   ยิ้มกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายพิณ   เมฆหมอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรภัทร์   รอดคุ้ม
ครูชำนาญการ

นางนที   อ่อนทอง
ครูชำนาญการ

นายฐาปดิศ   จันทร์ปา
ครูอัตราจ้าง