กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุภาพร   ยิ้มกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายพิณ   เมฆหมอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนพดล   เพ็งอำไพ
ครูอัตราจ้าง

นางนที   อ่อนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ