กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศิภัสร์   ช่างนาวา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ   ตันคำสืบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัควลัญชญ์   แก้วคง
ครูชำนาญการ

นายกรกฎ   กล่ำบุตร
ครูชำนาญการ

นางศิริพร   สืบใหม่
ครูชำนาญการ