กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศิริพร   สืบใหม่
ครู

นางกนกวรรณ   ตันคำสืบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิภัสร์   ช่างนาวา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรกฎ   กล่ำบุตร
ครูชำนาญการ