กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศิริพร สืบใหม่
ครู

นางปริศนา มนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิภัสร์ ช่างนาวา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรกฎ กล่ำบุตร
ครูชำนาญการ

นางกนกวรรณ ตันคำสืบ
ครูชำนาญการพิเศษ