กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปาหนัน พันทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณชนก ลี้นำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงเดือน เมฆฉาย
ครูชำนาญการ

นางสาวกมลลักษณ์ ปาหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนารัตน์ ผลถวิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกจันทร์ หลอมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญาพร เชิญขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพปภา บุญจรินทร์
ครู
อัตราจ้าง