กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกนกจันทร์   หลอมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณชนก   ลี้นำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาหนัน   พันทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลลักษณ์   ปาหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนารัตน์   ผลถวิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงเดือน   เมฆฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญาพร   เชิญขวัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพปภา   บุญจรินทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาริษา   บ้านกล้วย
ครูอัตราจ้าง