กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวจีรนันทน์   จันทร์สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิศรางค์   ธังดิน
ครูชำนาญการ

นางดาวรุ่ง   ขุขันธิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพันธกานต์  เหลืองศิริวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา   ศรีพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ