กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศลิษา   แก้วพูลปกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษบง   ม่วงไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ