กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวภัควลัญชญ์   แก้วคง
ครู

นางสาวนงลักษณ์   วงษ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศลิษา   แก้วพูลปกรณ์
ครูชำนาญการ