กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวภัควลัญชญ์ แก้วคง
ครู

นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ