การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ นำโดย นายฉัตรชัย งาเนียม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ อาคารหอประชุมนนทรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูและโรงเรียน แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับซื้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ยกระดับผลสัมทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวีระสิทธิ์ คุ้มจั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม