รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์