ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ฉบับภาษาจีน