ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ฉบับภาษาไทย