รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65 - ก.ย.65)