ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทั้งนี้ยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบโรงเรียน และวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยมีนายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลง การตอบคำถาม และการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฟังเทศน์ ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน ปี 2566  

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดวัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม มอบหมายให้ คุณครูจักรพรรณ์ พุ่มพวง นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมฯ ITA Online 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมครูเพื่อชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่ครูผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “พิธีหล่อจำนำเทียนพรรษา” ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2  

นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ คุณครูสิรินภา ตะมะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรมโครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศึกษาดูงาน ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย - ไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กำหนดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน และนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนรู้ งานกิจกรรมนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลืออนักเรียนยากจนต่อไป  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมกิจกรรมสภานักเรียน ปีงบประมาณ 2566  

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ คุณครูสิรินภา ตะมะ ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน นำสภานักเรียนของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมสภานักเรียน ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ อาคารหอประชุม ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สพป.ตาก 1 ตรวจอาหารกลางวัน 

นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได้เข้าตรวจ โครงการอาหารกลางวัน โดยมีท่านผู้อำนวยการฉัตรชัย งาเนียม และรองผู้อำนวยการ นาย คณาธิป สิงห์โต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย พัสดุการเงิน ให้การต้อนรับ   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายในกรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566  

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ต่อคณะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ รวมถึงเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย พิธีไหว้ครู การเจิมหนังสือ และการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนท่านอุดร ตันติสุนทร และทุนจากคุณครูพันธกานต์ เหลืองศิริวัฒนา ในนามโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ขอขอบพระคุณท่านที่ไดด้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายฉัตรชัย งาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มอบหมายให้ นายคณาธิป สิงห์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ทำบุญ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ทำพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณป้ายประตูหน้าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสัการะ ตลอดเดือนมิถุนายน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม