การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :

การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :