สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อพัสดุรายเดือน :

สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างพัสดุรายเดือน :