เจตจำนงของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศ นโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด :

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ฉบับภาษาไทย :

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษ :

เจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ฉบับภาษาจีน :