การเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การแต่งกายชุดข้าราชการทุกวันจันทร์ :การแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร :