รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน