สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566