สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565