รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65 - มิ.ย.65)