รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65)