รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)